ELD Publications

Swedish text-books about Educational Leadership and Development in School and Preschool:

Upplyftande ledarskap i skola och förskola

Pedagogiskt ledarskap i förskolan. En handbok för förskolechefer

Beprövad erfarenhet i förskola. En metodbok

Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget. Stockholm: Natur och Kultur.

International publications (peer-review):

Jobér, A. (in press). How to Become Indispensable: Private Tuition and Policy Processes within Swedish Education System. Accepted to be published in Sisyphus. Journal of Education.

Riddersporre B., & och Stier, J. (in print) Preschool heads’ notions of digitalized staff–parent communication: The need to move from monocultural to intercultural communication in multicultural Sweden. Journal of Intercultural Communication.

Jobér, A. (forthcoming on Routledge). Dressed for success. The politics of identity and appearance. In C. Addey and N. Piattoeva (Eds.) ‘The practice of method: intimate accounts of researching education policy’. Forthcoming on Routledge.

Hellström, L., & Hagquist, C. (2019). School effectiveness in Sweden: psychometric properties of an instrument to measure pedagogical and social climate (PESOC) focusing on pedagogical leadership. International Journal of Leadership in Education, 1-21.

Gressgård, R. & Lozic, V (2019) The shifting status of failure and possibility: Resilience and the ‘shift’ in partnership-organized prevention in Sweden. Politics.

Holmqvist, M. (2019). Lack of Qualified Teachers: A Global Challenge for Future Knowledge Development. In Teacher Education in the 21st Century. IntechOpen.

Holmqvist, M., Bergentoft, H., & Selin, P. (2018). Teacher researchers creating communities of research practice by the use of a professional development approach. Teacher Development, 22(2), 191-209.

Jobér, A. (2017). Education Extended : A Sociomaterialist Perspective on Science Education.  In K. Otrel-Cass; M. Krabbe Sillasen; A. Arvola Orlander, (Eds.). Cultural, Social, and Political Perspectives in Science : A Nordic View. Springer (2018).

Dahlstedt, M., & Lozic, V. (2017) Managing urban unrest: Problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden, Critical and Radical Social Work, 5(2) s. 207-222.

Dahlstedt, M., & Lozic, V. (2017) Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest. In (eds.) Ålund, A., Schierup, C-U, Neergaard, A. Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, s. 209-233

Jober. A. (2016). Revising laboratory work. Sociological perspectives on the science classroom. Cultural Studies on Science Education. http://dx.doi.org/10.1007/s11422-016-9765-1.*

Articles, chapters and reports in Swedish about Educational Leadership and Development in School and Preschool:

Lozic, V. (2019). Mot ett perspektivskifte – gymnasieelevers problematiseringar av historieundervisning och syn på identiteter. I Blennow, K., Brunnström, P., & Örbring, D. (red.) En historiker korsar sitt spår. Malmö: Malmö universitet.

Lozic, V. (2019). Ungdomsproblem i ’utsatta områden’: Komplexa orsaksförklaringar och reduktionistiska lösningar. I Harju, A., & Sjölander, J. (red.) Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö. Malmö: Malmö universitet. s. 29-44.

Erlandsson, M. (2018). Tillitsbaserad granskning: Om Skolinspektionens potentiella roll för skolutveckling. Rapport till Tillitsdelegationen.

Lozic, V. (2018). Att lära av det lokala och experimentera. Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete, i Platskamp, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 9, s. 129–157.

Andersson, C., Erlandsson, M., & Sundström, G. (2017). Marknadsstaten. Om vad staten gör mer marknader – och vad marknader gör med staten, Stockholm: Liber.

Jobér, A. (2016). Tid för ting. Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, nr 7 2016.

Andersson, C., Brunsson, N., Erlandsson, M., Sundström, G., Alexius, S., Aspers, P., Garsten, C., Strandqvist, K., & Tamm Hallström, K. (2015). Att organisera marknader: slutrapport från ett forskningsprogram, Stockholm: Riksbankens jubileumsfond.

Erlandsson, M. (2015). Normer och strukturer i skolutveckling: strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer. Ifous-rapport, Ifous 2015:2.

Andersson, C., Erlandsson, M., & Sundström, G. (2014). Marknadsstaten. I Björkman, J., Fjeastad, B., & Alexius, S. Alla dessa marknader, Riksbankens jubileumsfonds årsbok, 2014/2015.

Erlandsson, M. (2014). Att utvärdera kvalitet i högre utbildning, I Jacobsson, B., & Sundström, G., Demokrati och förvaltning. En festskrift till Rune Premfors. Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.