ELD Publications

Swedish text-books about Educational Leadership and Development in School and Preschool:

Riddersporre, B., & Erlandsson, M. (2016). Upplyftande ledarskap i skola och förskola, Stockholm: Natur & Kultur.

Riddersporre, B., & Erlandsson, M (2018). Pedagogiskt ledarskap i förskolan. En handbok för förskolechefer. Stockholm: Natur & Kultur.

Riddersporre, B., & Erlandsson, M., & (2018). Beprövad erfarenhet i förskola. En metodbok. Stockholm: Natur & Kultur.

International publications (peer-review):

Riddersporre B., & och Stier, J. (in print) Preschool heads’ notions of digitalized staff–parent communication: The need to move from monocultural to intercultural communication in multicultural Sweden. Journal of Intercultural Communication.

Hellström, L., & Hagquist, C. (2019). School effectiveness in Sweden: psychometric properties of an instrument to measure pedagogical and social climate (PESOC) focusing on pedagogical leadership. International Journal of Leadership in Education, 1-21.

Gressgård, R. & Lozic, V (2019) The shifting status of failure and possibility: Resilience and the ‘shift’ in partnership-organized prevention in Sweden. Politics.

Holmqvist, M., Bergentoft, H., & Selin, P. (2018). Teacher researchers creating communities of research practice by the use of a professional development approach. Teacher Development, 22(2), 191-209.

Holmqvist, M. (2019). Lack of Qualified Teachers: A Global Challenge for Future Knowledge Development. In Teacher Education in the 21st Century. IntechOpen.

Dahlstedt, M., & Lozic, V. (2017) Managing urban unrest: Problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden, Critical and Radical Social Work, 5(2) s. 207-222.

Dahlstedt, M., & Lozic, V. (2017) Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest. In (eds.) Ålund, A., Schierup, C-U, Neergaard, A. Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, s. 209-233

Swedish articles, chapters and reports about Educational Leadership and Development in School and Preschool:

Andersson, C., Erlandsson, M., & Sundström, G. (2014). Marknadsstaten. I Björkman, J., Fjeastad, B., & Alexius, S. Alla dessa marknader, Riksbankens jubileumsfonds årsbok, 2014/2015.

Erlandsson, M. (2014). Att utvärdera kvalitet i högre utbildning, I Jacobsson, B., & Sundström, G., Demokrati och förvaltning. En festskrift till Rune Premfors. Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.

Andersson, C., Brunsson, N., Erlandsson, M., Sundström, G., Alexius, S., Aspers, P., Garsten, C., Strandqvist, K., & Tamm Hallström, K. (2015). Att organisera marknader: slutrapport från ett forskningsprogram, Stockholm: Riksbankens jubileumsfond.

Erlandsson, M. (2015). Normer och strukturer i skolutveckling: strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer. Ifous-rapport, Ifous 2015:2.

Andersson, C., Erlandsson, M., & Sundström, G. (2017). Marknadsstaten. Om vad staten gör mer marknader – och vad marknader gör med staten, Stockholm: Liber.

Erlandsson, M. (2018). Tillitsbaserad granskning: Om Skolinspektionens potentiella roll för skolutveckling. Rapport till Tillitsdelegationen.

Lozic, V. (2018). Att lära av det lokala och experimentera. Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete, i Platskamp, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 9, s. 129–157.

Lozic, V. (2019). Ungdomsproblem i ’utsatta områden’: Komplexa orsaksförklaringar och reduktionistiska lösningar. I Harju, A., & Sjölander, J. (red.) Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö. Malmö: Malmö universitet. s. 29-44.

Lozic, V. (2019). Mot ett perspektivskifte – gymnasieelevers problematiseringar av historieundervisning och syn på identiteter. I Blennow, K., Brunnström, P., & Örbring, D. (red.) En historiker korsar sitt spår. Malmö: Malmö universitet.