Birgitta Lundbäck

Name

Birgitta Lundbäck

PhD student at

Post Graduate School of
Special Education for Teacher Educators (SET)

Employed at

Linneaus university

Home-page

https://lnu.se/personal/birgitta.lundback/

Telephone

+46768372110

E-mail address

Birgitta.Lundback@lnu.se

Title of research

The after-school centre’s or school-age educare [fritidshem] supplementary and compensatory assignment in relation to students in need of special support

Ethical review

 

Abstract

Min forskning bygger på tre studier med olika perspektiv och metoder. Studie ett är en systematisk litteraturöversikt där syftet är att undersöka vilka erbjudanden som ges till elever i behov av särskilt stöd i verksamheter efter skolan ur ett internationellt perspektiv. Studie två undersöker hur lärare i fritidshem och elevhälsans personal (ofta specialpedagoger) beskriver vad som utgör samverkan mellan specialpedagog och lärare i fritidshem. Den tredje artikeln är en fallstudie och ett exempel på hur lärare i fritidshem och skola samverkar kring ett gemensamt ämnesinnehåll med hjälp av modellen Lesson Study.

Resultaten pekar på att det svenska fritidshemmet är unikt vad gäller att erbjuda en kombination av undervisning och omsorg. Internationellt erbjuds elever eftermiddagsverksamhet för att komplettera sina akademiska kunskaper men att  kommunikationen mellan skola och eftermiddagsverksamhet är bristfällig. När lärare i fritidshem samverkar med specialpedagog görs det som regel för att förmedla information om en elev för att det ska gynna elevens kunskapsutveckling i skolan och att lärare i fritidshem för råd och stöd av specialpedagog. Lärare i fritidshem och skola ser fördelar med att samverka kring ett ämnesinnehåll även om fritidshemmets lärare upplevde en viss svårighet i att ta sig an ämnesinnehållet på ”fritidshemsvis”.

This research is based on three studies with different perspectives and methods. Study one is a systematic literature review where the purpose is to examine what offers are given to students who need special support in activities after school from an international perspective. Study two examines how teachers in School-age educare or Leisure-time Center [so called fritidshem] and student health staff (often special educators) describe what constitutes collaboration between special educators and teachers in fritidshem. The third article is a case study and an example of how teachers in fritidshem and schools collaborate on a common subject content using the lesson study model.

The results show that the Swedish fritidshem is unique when it comes to offering a combination of teaching and care. Internationally, students are offered afternoon activities to supplement their academic knowledge, but communication between school and fritidshem is deficient. When teachers in fritidshem collaborate with special educators, this is usually done to convey information about a student to benefit the student’s knowledge development in school and to teachers in fritidshem get advice and support from special educators. Teachers in fritidshem and schools see the benefits of collaborating on a subject content, even though the teachers in fritidshem experienced some difficulties in managing the subject content in a “fritidshems” way.

Publications

Lundbäck, B., & Fälth, L. (2019). Leisure-time activities including children with special needs: A research overview. IJREE–International Journal for Research on Extended Education, 7(1), 7-8.

Fälth, L., Lundbäck, B., & Lindberg, A. M. (2020). PUPILS WITH SPECIAL NEEDS-COLLABORATION BETWEEN SCHOOL AND SCHOOL-AGE EDUCARE. Social Sciences and Education Research Review, 7(2), 7-26.

Lundbäck, B., & Egerhag, H. (2020). Lesson Study as a bridge between two learning contexts. International Journal for Lesson & Learning Studies.

Funding

Vetenskapsrådet VR UV Dnr 2017-06039

Examination Dr/lic

Scheduled for 2022