Research Groups

Forskningsplattformen RePESE:s fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser. Syftet är att ge samhällsmedborgare förutsättningar att lösa samhällsutmaningar. Plattformen är placerad vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Det finns flera forskningsgrupper som ingår i plattformen och som studerar bland annat didaktik, ledarskap, fenomenografi, vuxnas lärande, undervisning och mångfald samt demokrati och likvärdighet.

Research platform RePESE’s focus is education and innovative learning processes. The aim is to give community citizens the opportunity to solve social challenges. The platform is located at the Department of School Development and Leadership (SOL). There are several research groups that are part of the platform, studying didactics, leadership, phenomenology, adult learning, teaching and diversity, democracy and equality.